پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت صنعت، معدن و تجارت
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
 8-5- جمع میزان اشتغال کارگاله‌های صنعتی دارای پروانه بهره برداری (1) صادر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 1380-1395
1380 1385 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396
74578 126155 109100 70960 78659 83021 78999 89984 104431
1- شامل پروانههاي بهرهبرداري صادره جهت واحدهاي جدید راهاندازي شده، توسعه واحدهاي موجود و واحدهاي فاقد جواز تأسیس میباشد .
مأخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت - دفتر آمار و فراوری داده‌ها - جدول -5-8 - سالنامه آماری کشور 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!