پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
 8-10-تعداد شاغلان کارگاههاي صنعتی داراي ده نفر کارکن و بیشتر برحسب مزد و حقوقبگیران و کارکنان بدون مزد و حقوق 1380-1395
سال و طبقات کارکن
کل شاغلین
مزد و حقوق بگیران کارکنان بدون مزد و حقوق
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1380 921106 913255 845334 67921 7851 7557 294
1385 1071383 1060587 961222 67921 10796 10481 315
1390 1242983 1235796 1111092 124704 7187 6955 232
1391 1206331 1199814 1076899 122915 6518 6269 249
1392 1279577 1273139 1143558 129582 6438 6133 305
1393 1309059 1303206 1168081 135125 5852 5620 232
1394(1) 1793358 1775090 1573678 201412 5852 17619 650
1395 1788651 1770864 1565099 205764 17788 17160 628
49-10 نفر 512511 495668 430855 64813 16843 16282 560
99-50 نفر 225308 224643 193005 31638 665 616 49
100 نفر و بیشتر 1050833 1050553 193005 109313 280 261 19
1 - اطلاعات توسط دستگاه ذيربط تجدیدنظر شده است.
مأخذ: مرکز آمار ایران. دفتر صنعت، معدن و زیربنایی - جدول 10-8- سالنامه آماری ایران 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!