پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: خش صنعت
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395 + 1396
 8-11- تعداد شاغلان کارگاه‌های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر بر حسب نوع فعالیت و طبقات کارکن (1) 1394-1395
سال فعالیت جمع 10-49 نفر 49-99 نفر 100 نفر و بیشتر
1394 جمع 1.258.414 195.920 140.011 922.483
1395 جمع 1788651 512511 225308 1050833
مأخذ: مرکز آمار ایران - بخش صنعت - سالنامه آماری کشور 1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!