پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر صنعت، معدن و زیربنائی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
 تعداد شاغلان کارگاه‌های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر بر حسب مزد و حقوق بگیران و کارکنان بدون مرد و حقوق(1) 1380-1394
سال و طبقات کارکن
کل شاغلان
مزد و حقوق بگیران کارکنان بدون مزد و حقوق
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1380 921106 913255 845334 67921 7851 7557 294
1385 1071383 1060587 961222 99365 10796 10481 315
1389 1248649 1240380 1115096 125284 8269 8026 243
1390 1242983 1235796 1111092 124704 7187 6955 232
1391 1206331 1199814 1076899 122915 6518 6269 249
1392 1279577 1273139 1143558 129582 6438 6133 305
1393 1309059 1303206 1168081 135125 5852 5620 232
1394 1258414 1253464 1121634 131830 4950 4735 215
49-10 نفر 195920 191513 166851 24663 4407 4217 190
99-50 نفر 140011 139739 120860 18879 272 255 17
100 نفر و بیشتر 922483 922212 833923 88289 271 263 8
  1) اختلاف سرجمع با مجموع اجزا، به این علت است که اطلاعات به صورت نمونه گیري جمع آوري و به کل کشور تعمیم داده شده است.
  مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر صنعت، معدن و زیربنائی - جدول 10-8 - سالنامه آماری کشور 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!