پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: مرکز آمار ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
 متوسط سالانه تعداد کارکنان کارگاه‌های صنعتی کشور بر حسب فعالیت و طبقات کارکن 1366
فعالیت جمع 1-9 نفر 10-49 نفر 10-49 نفر 10-49 نفر 10-49 نفر 1000 نفر و بیشتر
کل صنایع 1441151 740940 190444 190444 190444 190444 237342
صنایع مواد غذائی، آشامیدنی‌ها و دخانیات 271342 161455 27247 27247 27247 27247 30626
صنایع نساجی، پوشاک و چرم 435811 251917 48861 48861 48861 48861 66491
صنایع چوب و محصولات چوبی 73288 56075 4216 4216 4216 4216 5036
صنایع مکاغذ، مقوا، چاپ و انتشار 26232 11087 4220 4220 4220 4220 4697
صنایع شیمیائی 76079 11307 13069 13069 13069 13069 19722
صنایع محصولات کانی غیر فلزی بجز فرآورده های نفت و زغال سنگ 183823 60317 63512 63512 63512 63512 21128
صنایع تولید فلزات اساسی 54229 5830 3698 3698 3698 3698 34659
صنایع ماشین‌آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی 310278 174924 24388 24388 24388 24388 54983
صنایع متفرقه 10069 8027 1233 1233 1233 1233 0
مأخذ: مرکز آمار ایران (ر. پ) - درج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!