پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر صنعت، معدن و زیربنائی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395 + 1396
 5-26- تولید و فروش داخلی ماشین آلات منتخب کشاورزی توسط کارگاه‌های صنعتی 1380-1396
سال
تراکتور کمباین گاوآهن
تولید فروش تولید فروش تولید فروش
1380 5452 4727 240 225 6856 6688
1385 12208 12560 523 537 7031 4644
1389 32929 27351 968 968 6010 5858
1390 23688 23985 163 164 4406 4081
1391 29979 32953 263 386 6417 6365
1392 26101 23193 376 210 4385 4171
1393 23931 22671 1014 931 6278 5809
1394 13733 14195 241 328 6739 7634
1395 ... ... ... ... ... ...
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر صنعت، معدن و زیربنائی - صدول 26-5 - سالنامه آماری کشور 1395+1396

صنایع ماشینی

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!