پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت صنایع و معادن
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
8-6- سرمایه گذاری کارگاه‌های صنعتی دارای پروانه بهره برداری(1) صادر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر حسب نوع فعالیت (میلیارد ریال)
سال 1380 1385 1390 1391 1392 1393 1394 1395
کل سرمایه گذاری 13023 77172 155962 91684 152868 155552 180544 294816
1) شامل پروانه هاي بهره برداري صادره جهت واحدهاي جدید راه اندازي شده ، توسعه واحدهاي موجود و واحدهاي فاقد جواز تأسیس می باشد .
مأخذ: وزارت صنایع و معادن - جدول 6-8 - سالنامه آماری کشور 1395

صنایع ماشینی

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!