پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر صنعت، تجارت و زیربنائی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395 + 1396
 8-13- جبران خدمات مزد و حقوق بگیران کارگاه‌های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر بر حسب جنس 1375-1395
میلیون ریال
سال و طبقات کارکن
مرد زن
جمع مزد و حقوق سایر پرداختی‌ها جمع مزد و حقوق سایر پرداختی‌ها
1375(1) 8195940 4605521 3590419 376732 229893 146839
1380 19505175 10440534 9064644 1098393 675079 423314
1385 52273095 28179940 24093155 3786841 2414805 1372036
1390 131773548 78811401 52962147 10782074 7027565 3754508
1391 144215573 88873495 55342078 12666173 8311196 4354977
1392 196216081 118156488 78059594 16935305 11192708 5742598
1393 265032685 160297199 104735486 23205278 14972792 8232486
1394(2) 305564707 192197796 113366911 26478236 17171163 9307072
49-10 نفر 24690271 18169190 6521081 3299841 2455798 843944
99-50 نفر 20818799 14645745 6173054 2027418 2078008 849410
100 نفر و دبیشتر 260055636 159382861 100672776 20250976 12637259  
1395 455032328 303159798 151872531 45406604 30479295 14927309
10-49 نفر 72631665 54289479 18342187 9727466 7392864 2334602
99-50 نفر 37298242 26585096 10713146 5500087 4010004 1490083
100 نفر و بیشتر 345102421 222285223 122817198 30179051 19076428 11102623
1- شامل آمار کارگاههاي صنعتی 1 تا 9 نفر کارکن نیز میباشد.
2- اطلاعات توسط دستگاه ذيربط تجدید نظر شده است.
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر صنعت، تجارت و زیربنائی - جدول 13-8 - سالنامه آماری کشور 1395+1396

صنایع ماشینی

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!