پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر آمارهای صنعت، معدن و محیط زیست
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 + 1395 + 1395
 8-15- سرمایه‌گذاری (تغییرات اموال سرمایه‌ای) کارگاه‌های صنعتی برحسب نوع اموال سرمایه‌ای 1375-1394 (میلیون ریال)
سال و طبقات کارکن جمع ماشین آلات و.... تجهیزات اداری وسايل نقلیه
1375 6729816 4763211 197924 288153
(1) 1377 6865416 4156023 231811 225252
(1) 1378 7583782 4957329 288486 288153
(1) 1379 8369746 4832060 365241 267192
(1) 1380 7788901 5238956 391673 396065
1381 13535392 8698069 475055 444591
9-1 نفر 1498564 1013469 18566 74672
49-10 نفر 1543185 1144243 29967 73952
99-50 نفر 882467 632777 31195 25640
100 نفر و بیشتر 9611176 6177579 395328 270328
تا اینجا از سالنامه آماری 1393
1385 39367834 19877162 820981 900691
1390 68341978 25337621 2758208 1688859
1391 93076034 47911923 1858503 2681061
1392 112810977 70054634 3126854 3154257
1393 141146789 75523656 4351674 4553218
1394 143036502 50370133 3526633 3949243
49-10 نفر 13203558 9352812 236050 337326
99-50 نفر 5439130 3176311 282195 360563
100 نفر و بیشتر 124393815 37841010 3008388 3251354
تا این جا از سالنامه آماری 1395
1395 234890837 128638671 5984487 734440
49-10 نفر 35880198 25083707 872131 1251813
99-50 نفر 18992082 13112440 444841 455023
100 نفر و بیشتر 180018558 90442523 4667516 972396-
1- آمار کارگاه‌های صنعتی ۱ تا ۹ نفر کار کن را شامل نمی‌شود.
ماخذ: اقتباس از داده‌های مرکز آمار ایران - دفتر آمارهای صنعت، معدن و محیط زیست - جدول 15-8 - سالنامه آماری کشور1393+1395+1396+

صنایع ماشینی

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!