پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
 8-17 -ارزش افزوده فعالیت صنعتی کارگاههاي صنعتی داراي ده نفر کارکن و بیشتر برحسب نوع فعالیت و طبقـات کارکن 1380-1395
میلیون ریال
جمع سال 10-49 نفر 50-99 نفر 100 نفر و بیشتر
1380 86675563 7263328 4119481 75292754
1385 269399385 23506426 14144628 231748330
1390 624332432 54479644 37721573 532131216
1391 848222600 74783184 51662087 721777329
1392 1200147601 82673384 64487329 1052986888
1393 1332364924 92291759 77316807 1162756358
1394 1414910422 196845059 110518779 1107546583
1395 1754395310 238250831 124219393 1391925086
1 (اطلاعات توسط دستگاه ذيربط تجدیدنظر شده است.
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر صنعت، معدن و زیربنایی - جدول 17-8- سالنامه آماری کشور 1396

صنایع ماشینی

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!