پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر صنعت، معدن و زیربنائی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
 8-18- ارزش مصارف واسطه فعالیت صنعتی کارگاه‌های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر بر حسب طبقات کارکن (میلیون ریال)
سال جمع 49-10 نفر 99-50 نفر 100 نفر و بیشتر
(1)1375 48344019 6391876 3083947 29530894
1380 117414672 12694916 7385402 97334354
1385 445633753 47115744 30499904 368018088
1390 1927631663 112404303 85814452 1729376907
1391 2397865926 174019729 119910754 2103935453
1392 3852466319 197728401 160240826 3494497093
1393 3854879015 216634309 174001632 3464243073
1394 3042936895 196064806 159764942 2687107148
1) اختلاف سر جمع با اجزا ، مربوط به کارگاه هاي صنعتی 9-1 نفر کارکن می باشد که در جمع منظور شده است .
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر صنعت، معدن و زیربنائی - جدود 18-8 - سالنامه آماری کشور 1395

صنایع ماشینی

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!