پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر صنعت، معدن و زیربنائی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
 8-19- ارزش ستانده فعالیت صنعتی کارگاه‌های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر بر حسب طبقات کارکن 1375-1394 (میلیون ریال)
سال جمع 49-10 نفر 99-50 نفر 100 نفر و بیشتر
(1)1375 82995974 9940992 4564494 52576042
1380 204090236 19958245 11504884 172627108
1385 715033120 70622170 44644532 599766418
1390 2551964097 166919947 123536025 2261508123
1391 3246088527 24880294 171572841 2825712782
1392 5052613921 280401785 224728155 4547483981
1393 5187243939 308926068 251318440 4626999431
1394 4219267949 280977914 232165265 3706124771
1) اختلاف سر جمع با اجزا ، مربوط به کارگاه هاي صنعتی 9-1 نفر کارکن می باشد که در جمع منظور شده است .
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر صنعت، معدن و زیربنائی - جدود 19-8 - سالنامه آماری کشور 1395

صنایع ماشینی

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!