پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران - مدیریت كل آمارهای اقتصادی - اداره آمار اقتصادی - دایره آمار صنعتی
منبع آمار: 1396
 شاخص تولید كارگاههای بزرگ صنعتی كشور به تفكیك سه ماهه های مختلف1395-1396 (مقدماتی) (100=1390)
کد فعالیت
نام صنعت
ضریب
سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم سال
درصد تغییرات نسبت به سال قبل
1395 1396 1395 1396 1395 1396 1395 1396 1395 1396
  شاخص کل 100,0 91,3 95,9 100,0 106,5 101,6 106,1 107,2 113,3 100,0 105,5 5,5
10 صنایع تولید مواد غذائی 7,40 107,1 111,3 116,8 124,8 123,0 130,2 124,1 131,9 117,8 124,6 5,8
11 صنایع تولید انواع آشامیدنی‌ها 0,82 115,5 123,5 135,8 167,2 86,2 111,0 113,9 132,8 112,9 133,6 18,3
12 صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکو (سیگار) 0,47 35,0 55,9 58,5 64,5 59,5 47,8 63,7 65,7 54,2 58,5 7,9
13 صنایع تولید منسوجات 1,81 83,6 80,8 94,1 89,1 94,0 101,8 102,5 119,4 93,6 97,8 4,5
14 تولید پوشاک، به جز پوشاک از پوست خزدار 0,16 53,4 45,0 53,5 42,5 51,8 51,0 59,8 57,6 54,6 49,0 -10,3
15 صنایع تولید چرم و مصنوعات چرمی (کیف، کفش، چمدان و غیره 0,08 78,3 73,6 78,4 79,2 88,1 93,4 94,9 129,4 84,9 93,9 10,6
16 صنایع تولید چوب، محصولات چوبی و چوب پنبه‌ای (غیر از مبلمان) 0,30 90,6 90,2 100,1 100,3 105,1 105,0 107,9 106,6 100,9 100,5 -0,4
17 صنایع تولید کاغذ و محصولات کاغذی 0,48 114,9 124,5 117,2 139,3 124,2 138,3 132,0 125,6 122,1 131,9 8,0
18 انتشار و چاپ تکثیر رسانه‌های ضبط شده 0,09 66,8 52,2 140,4 132,8 39,0 42,5 50,5 47,4 74,2 68,7 -7,4
19 صنایع تولید فراورده‌های نفتی و کک (به غیر از پالایشگاه‌های نفت) 1,06 101,0 99,5 115,5 114,4 126,5 135,8 131,7 121,5 118,7 117,8 -0,8
20 صنایع تولید مواد و محصولات شیمیائی 26,16 105,1 109,3 112,8 119,3 111,5 117,3 112,4 115,7 110,5 115,4 4,4
21 تولید داروها و فرآورده‌های داروئی شیمیائی و کیاهی 2,50 118,3 108,0 133,9 135,1 134,8 126,7 142,8 129,6 132,5 124,9 -5,7
22 صنایع تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی 2,00 89,1 103,9 103,4 112,6 111,9 110,9 114,0 116,9 104,6 111,1 6,2
23 صنایع تولید محصولات کانی و غیر فلزی 9,45 84,6 92,4 94,3 99,4 92,1 94,2 87,9 91,3 89,7 94,3 5,1
24 صنایع تولید فلزات اساسی 19,98 103,2 107,8 105,7 107,9 104,6 104,0 106,7 118,4 105,1 109,5 4,2
25 تولید محصولات ساخته شده از فلز، به جز ماشین آلات و تجهیزات 2,66 70,7 69,4 88,1 91,9 88,5 96,7 104.5 108,7 88,0 91,7 4,2
26 تولید محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری 0,87 56,9 53,9 54,2 55,7 58,1 70,0 67,1 65,5 59,1 61,3 3,7
27 صنایع تولید ماشین آلات مولد و انتقال نیروی برق و دستگاه‌های برقی 3,98 74,6 83,7 86,8 95,7 90,1 97,0 113,0 115,0 91,1 97,9 7,5
28 صنایع تولید ماشین الات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر 2,37 85,7 93,2 102,0 103,1 98,1 108,6 123,1 130,7 102,2 108,9 6,6
29 صنایع تولید وسائل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر 16,33 59,4 65,4 70,2 83,6 82,2 90,2 95,4 104,8 76,8 86,0 12,0
30 صنایع تولید سایر وسائل نقلیه 0,45 87,6 68,7 71,6 98,8 83,4 74,0 138,7 135,4 95,3 94,2 -1,2
31 تولید مبلمان 0,28 48,2 51,9 56,1 61,3 54,1 46,6 70,9 77,2 57,3 59,3 3,5
32 تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر 0,23 86,8 87,0 97,5 98,5 95,7 107,4 97,9 123,1 94,5 104,0 10,1
33 تعمیر و نصب ماشین آلات و تجهیزات 0,06 54,8 18,3 59,7 24,1 80,3 42,4 104,3 104,7 74,8 47,4 -36,6
  بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران - مدیریت كل آمارهای اقتصادی - اداره آمار اقتصادی - دایره آمار صنعتی - 1396

صنایع ماشینی

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!