پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت صنعت، معدن وتجارت
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
8-5+8-6- میزان اشتغال و سرمایه‌گ‌اری(1) کارگاه‌های صنعتی دارای پروانه بهره برداری 1380-1396 (تعداد - میلیارد ریال)
جدول موضوع 1380 1385 1390 1392 1393 1394 1395 1396
8-5 میزان اشتغال کارگاههاي صنعتی داراي پروانه بهره‌برداري... بر حسب نوع فعالیت 74578 126155 109100 78659 83021 78999 89984 104431
8-6 سرمایه‌گذاری کارگاههاي صنعتی داراي پروانه بهره‌برداري... بر حسب نوع فعالیت 13033 77172 155962 152868 155552 180544 294816 293396
1- شامل پروانه‌های بهره‌برداری صادره جهت واحدهای جدید راه‌اندازی شده توسط واحدهای موجود و واحدهای فاقد جواز تأسیس می‌باشد.
مأخذ: - وزارت صنعت، معدن وتجارت. دفتر آمار و فرآوري داده‌ها - جدول‌های 5-8 و 6-8 - سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!