پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر صنعت، معدن و زیر بنائی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
 8-9- تعداد کارگاه‌های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر بر حسب نحوه مالکیت، طبقات کارکن و استان(1) 1394
استان
خصوصی عمومی
جمع 10-49 نفر 50-99 نفر 100 نفر و بیشتر جمع 10-49 نفر 50-99 نفر 100 نفر و بیشتر
کل کشور 12785 8474 1973 2338 338 142 61 135
آذربایجان شرقی 734 496 114 124 29 17 3 9
آذربایجان غربی 257 196 31 30 12 2 4 6
اردبیل 132 104 16 12 8 5 2 1
اصفهان 1489 972 246 271 16 5 3 8
البرز 608 297 139 272 15 9 . 6
ایلام 29 23 4 2 1 1 . .
بوشهر 82 50 19 13 . . . .
تهران 1841 1094 328 418 45 2 13 30
هار محال و بختیاری 171 142 11 18 5 2 1 2
خراسان جنوبی 82 63 7 12 5 2 2 1
خراسان رضوی 853 533 143 177 21 7 2 12
خراسان شمالی 61 45 7 9 1 0 1 .
خوزستان 292 177 45 70 23 10 1 12
زنجان 213 117 36 60 9 5 2 2
سمنان 582 487 57 38 6 6 . .
سیستان و بلوچستان 119 100 11 8 3 2 . 1
فارس 490 353 60 77 7 3 . 4
قزوین 648 378 112 158 20 6 4 10
قم 392 276 61 55 8 3 2 3
کردستان 114 95 9 10 6 6 . .
کرمان 621 494 69 58 12 9 2 1
کرمانشاه 182 135 23 24 10 4 5 1
کهگیلویه و بویراحمد 26 17 4 5 5 2 1 2
گلستان 300 233 35 32 10 6 1 3
گیلان 473 330 63 80 11 5 4 2
لرستان 129 102 13 14 4 2 . 2
مازندران 559 374 90 95 16 8 3 5
مرکزی 545 297 119 129 13 3 4 6
هرمزگان 100 74 8 18 6 2 . 4
همدان 267 211 28 28 7 4 1 2
یزد 396 209 66 121 5 5 . .
1) اختلاف سرجمع با اجزا ، به این علت است که اطلاعات به صورت نمونه گیري جمع آوري و به کل کشور تعمیم داده شده است.
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر صنعت، معدن و زیر بنائی - جدول 9-8 - سالنامه اماری کشور 1395
                 
                 
8-9- تعداد کارگاه‌های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر بر حسب نحوه مالکیت، طبقات کارکن و استان 1395
استان
خصوصی عمومی
جمع 10-49 نفر 50-99 نفر 100 نفر و بیشتر جمع 10-49 نفر 50-99 نفر 100 نفر و بیشتر
کل کشور 30941 24813 3282 2847 367 169 51 148
آذربایجان شرقی 1776 1442 183 150 20 8 2 10
آذربایجان غربی 767 669 58 41 18 11 1 6
اردبیل 234 200 17 16 9 6 2 1
اصفهان 3774 3057 401 316 21 9 1 11
البرز 1630 1118 270 242 13 4 1 8
ایلام 90 82 4 4 2 2 . .
بوشهر 184 129 29 26 1 . 1 .
تهران 6948 5663 718 568 61 7 8 46
هار محال و بختیاری 241 202 17 22 4 3 1 .
خراسان جنوبی 147 123 13 11 9 6 2 1
خراسان رضوی 2089 1666 216 207 47 36 2 9
خراسان شمالی 148 134 5 9 4 3 1 .
خوزستان 690 519 83 88 26 15 . 11
زنجان 446 312 66 68 5 1 2 2
سمنان 1071 935 76 60 2 2 . .
سیستان و بلوچستان 326 298 17 11 3 3 . .
فارس 1171 963 115 94 17 14 . 3
قزوین 1137 831 158 148 17 2 4 11
قم 838 672 104 63 7 3 2 3
کردستان 270 242 19 9 4 2 1 1
کرمان 745 614 72 60 4 1 2 1
کرمانشاه 276 222 23 31 7 2 3 2
کهگیلویه و بویراحمد 79 70 6 3 3 1 1 1
گلستان 445 375 44 27 10 5 1 4
گیلان 901 733 77 91 7 1 3 3
لرستان 403 368 19 17 2 1 1 .
مازندران 1132 881 146 105 21 13 3 5
مرکزی 1163 848 158 158 8 1 2 5
هرمزگان 296 254 14 28 7 3 1 3
همدان 495 427 35 34 6 3 2 1
یزد 1028 766 121 142 2 1 1 .
1) اختلاف سرجمع با اجزا ، به این علت است که اطلاعات به صورت نمونه گیري جمع آوري و به کل کشور تعمیم داده شده است.
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر صنعت، معدن و زیر بنائی - جدول 9-8 - سالنامه اماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!