پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
 تعداد کارگاه‌های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر بر حسب نوع فعالیت، نحوه مالکیت و طبقات کارکن(1) 1375 -1395
سال
خصوصی عمومی
جمع 10-49 نفر 50-99 نفر 100 نفر و بیشتر جمع 10-49 نفر 50-99 نفر 100 نفر و بیشتر
1375 319890 10492 954 786 1436 446 150 543
1380 10203 7852 1146 1205 784 257 103 424
1385 15531 11944 1775 1812 526 207 81 238
1390 14644 10340 2092 2212 318 141 46 131
1391 14525 10246 2157 2122 261 109 43 110
1392 14371 9845 2188 2338 326 128 37 161
1293 14092 9604 2077 2411 360 168 55 137
1394 12785 8474 1973 2338 338 142 61 135
1) ختلاف سرجمع با مجموع اجزا در سال 1375 مربوط به کارگاه هاي صنعتی 9-1 نفر کارکن می باشد که در جمع منظور شده است و در سایر سالها به این علت است که اطلاعات به صورت نمونه گیري جمع آوري و به کل کشور تعمیم داده شده است.
مأخذ: مرکز آمار ایران. دفتر صنعت، معدن و زیربنایی - سالنامه آمماری کشور 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!