پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: مرکز آمار ایران
تاریخ ایجاد: 1393
 روند نماگرهای منتخب کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر 1385-1392
نماگر 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392
تعداد کارگاه 16057 17603 17064 16129 15301 14962 14787 14697
درصد تغییرات 0,2 9,6 -3,1 -5,5 -5,1 -2,2 -1,2 -0,6
شاغلان (هزارنفر) 1071 1215 1262 1252 1249 1243 1206 1280
درصد تغییرات 0,9 13,4 3,9 -0,8 -0,2 -0,5 -3,0 6,1
جبران خدمات (میلیارد ریال) 56060 74704 91607 105640 119144 142556 156882 213151
درصد تغییرات 25,7 33,3 22,6 15,3 12,8 19,7 10,0 35,9
ارزش تولید (میلیارد ریال) 692165 946721 1145492 1565472 1906660 2498151 3036752 4971279
درصد تغییرات 27,7 36,8 21,0 36,7 21,8 31,0 21,6 63,7
ارزش صادرات (میلیون درلار) 7790 11039 12862 16530 21252 27290 16193 22429
درصد تغییرات 47,8 41,7 16,5 28,5 28,6 28,4 -40,7 38,5
ارزش سرمایه‌گذاری (میلیارد ریال) 39368 76069 84869 7.1869 81568 81211 93076 112811
درصد تغییرات 55,2 93,2 11,6 -15,3 13,5 -0,4 14,6 21,2
ارزش نهاده (داده) صنعتی (میلیارد ریال) 445634 627883 772787 1181269 1458182 1927632 2397866 3880744
درصد تغییرات 27,0 40,9 23,1 52,9 23,4 32,2 24,4 61,8
ارزش ستانده صنعتی (میلیارد ریال) 715033 975980 1181188 1602031 1952812 2551964 3246089 50446603
درصد تغییرات 27,9 36,5 21,0 35,6 21,9 30,7 27,2 55,4
ارزش افزوده صنعتی (میلیارد ریال) 269399 348097 408401 420762 494630 624332 848223 1163859
درصد تغییرات 29,4 29,2 17,3 3,0 17,6 26,2 35,9 37,2
ارزش دریافتی غیر صنعتی کارگاه (میلیارد ریال) 1912 1890 2425 3817 4451 9434 7144 20972
درصد تغییرات 14,2 -1,2 28,3 57,4 16,6 112,0 -24,3 193,6
ارزش پرداختی غیر صنعتی کارگاه (میلیارد ریال) 25284 31217 37999 45890 57739 68435 100290 111127
درصد تغییرات 43,8 23,5 21,7 20,8 25,8 18,5 46,5 10,8
شاخص قیمت تولید کننده صنعت* 35 41 52 53 68 100 129 165,4
درصد تغییرات 12,9 17,1 26,8 1,9 2,3 47,1 29,0 28,2
مرکز آمار ایران 1393
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!