پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نویسنده: پویا فیروزی
منبع آمار: دنیای اقتصاد - شماره 5143
تاریخ قرائت: 17.6.2021
کد خبری: 3754961
 نمای بخش واقعی اقتصاد ایران در سال 1399 به قیمت ثابت 1390
موضوع مقدار ، مبلغ سال مقدار ، مبلغ درصد سال
تولید ناخالص داخلی 3189 هزار میلیارد ریال 1398 3229 هزار میلیارد ریال 1,3 رشد نسبت به سال قبل 1399
سهم صنعت در رشد       "" 0,8  
سهم برق و گاز و آب       ““ 0,4  
سهم خدمات       "" 0,5  
سهم کشاورزی       "" 0,5  
سهم صنعت در کل تولید ناخالص داخلی       5,4  
سهم خدمات در کل تولید ناخالص داخلی       0,2  
نرخ استهلاک سالانه       4,5  
تغییرات میانگین واردات که اساسا مربوط به ماشین آلات و وسائل مکانیکی، ادوات برقی و قطعات یدکی بوده است 79,7  
هزینه تولید   1398   13,5 رشد نسبت به سال قبل 1399
نرخ تشکیل سرمایه   1398   5,9-  
نرخ تشکیل سرمایه       0,5- 1399
مأخذ: دنیای اقتصاد - شماره 5143 - نوشته پویا فیروزی - کد خبر: 3754961
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!