پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: سازمان شیلات ایران - دفتر برنامه و بودجه
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
 5-38- تعداد شاغلین زیر بخش شیلات (صید) 1380-1396
استان 1380 1385 1390 1392 1393 1394 1395 1396
جمع 124248 146724 142629 142943 140185 141136 141011 141917
بوشهر ... 45287 40860 40402 39299 39275 39375 39475
خوزستان ... 40150 37871 37661 36901 36901 37320 37118
سیستان و بلوچستان ... 21238 24212 24512 24480 24176 24128 24204
گلستان ... 1694 1685 1591 1528 1816 1816 1805
گیلان ... 6845 6223 5705 5262 5614 4352 4300
مازندران ... 4691 4554 4492 4494 4461 4494 4482
هرمزگان ... 26819 28224 28580 28221 28893 29526 30533
مأخذ: شرکت سهامی شیلات ایران - سازمان شیلات ایران - دفتر برنامه و بودجه - جدول 38-5- سالنامه آماری ایران 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!