پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر کشاورزی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395 + 1396
 5-14- مقدار و ارزش انواع تولیدات مرغداری‌های پرورش دهنده مرغ گوشتی - 1382 - 1396 (تن - میلیون ریال)
سال
مرغ زنده پرورش یافته مرغ حذفی(1) کود
مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش
1382 1371018 11409123 13282 68555 1049603 101504
1387 1994542 ---- ---- ---- ---- ----
1389 1862838 37628484 14161 176735 1413890 360126
1390 1907194 43534365 13565 194293 1462665 492869
1393 2052924 81726174 9270 227411 1434533 1864399
1396 2539761 - - - - -
1) گوشت مرغ و خروس‌های حذفی که به دلایل مختلف از رده خارج میشوند و یا در پایان دوره بهره‌برداری به کشتارگاه انتقال می‌یابند، قابل استفاده است.
مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - جدول 14-5 - سالنامه آماری ایران 1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!