پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر کشاورزی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393+1396
 5-16- مقدار و ارزش انواع تولیدات مرغداری‌های پرورش دهنده تخمگذار و پولت 1384 - 1396 (تن - میلیون ریال)
سال
تخم مرغ خوراکی(1) مرغ حذفی(2) کود
مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش
1384 576478 3031222 23301 91212 498321 45873
1387 (2)725367 - - - - ----
1389 (2)686531 (2)8548520 13937 137027 478298 116679
1390 (2)558659 (2)12132039 16315 181233 397089 127486
1393 777119 23646947 16933 342802 519146 567909
1396 573689 - - - - -
1) تخم مرغ خوراکی شامل لنبه و تخم مرغ شکسته است.
2) گوشت مرغ و خروس‌های حذفی که به دلایل مختلف از رده خارج میشوند و یا در پایان دوره بهره‌برداری به کشتارگاه انتقال می‌یابند، قابل استفاده است.
مأخذ: اقتباس از داده‌های مرکز آمار ایران جدول 16-5- - دفتر کشاورزی - سالنامه آماری کشور 1393+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!