پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر کشاورزی
منبع آمار: مرکز آمار ایران

وزن مرغ زنده پرورش يافته در مرغداري هاي پرورش مرغ گوشتي كل كشور                    ( تن )

سال

وزن مرغ زنده پرورش يافته

1369

360000

1373

613021

1375

863821

1378

803349

1382

1371018

1387

1994542

1390

1907194

1393

2052924

1396

2539761

1398

3197961

مأخذ: مركز آمار ايران، دفتر كشاورزي.

 
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!