پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر کشاورزی
منبع آمار: سالنامه اماری کشور 1393
بهره برداری‌های دارای انواع دام در روز آمارگیری و تعداد دام آنها در کل کشور:1393 (رأس-نفر)
تعداد گاو و گوساله در روز آمارگیری
تعداد بهره برداری جمع ماده نر
695526 4231993 3173134 1058859
 
تعداد گوسفند و بز در روز آمارگیری
تعداد بهره برداری جمع ماده نر
881271 31420569 26827079 4593490
 
تعداد بز و بزغاله در روز آمارگیری
تعداد بهره برداری جمع ماده نر
657371 12333273 10275577 2057696
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - سالنامه اماری کشور 1393
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!