پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر کشاورزي
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
 5-20- تعداد و وزن لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در کشتارگاههاي رسمی 1380-1396 (هزار لاشه-هزار تن)
سال
گوسفند و بره بز و بزغاله گاو وگوساله گاومیش و بچه گاومیش شتر و بچه شتر
تعداد وزن تعداد وزن تعداد وزن تعداد وزن .تعداد وزن
(1)1380 8743 141 2264 29 1645 229 50 8 67 13
(1)1385 9870 1667 2914 39 1518 246 46 7 27 5
1390 5673 104 1842 27 1382 250 26 4 27 6
1392 7450 138 2206 33 1035 198 20 3 24 5
1393 9196 165 2504 37 1126 214 28 5 19 4
1394 10236 184 2552 37 1278 245 29 5 22 5
1395 9709 176 2388 35 1183 228 24 5 24 5
1396 8609 162 2223 34 1134 233 22 4 33 7
1- شامل آمار کشتارگاههاي خصوصی که با مجوز سازمان دامپزشکی فعالیت کشتار دام داشتهاند نیز است.
مأخذ- مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزي - جدول 20-5- سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!