پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: مرکز آمار ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 - انتشار 1393
مقدار توزیع کود شیمیائی برحسب نوع
سال جمع ازته فسفاته پتاسه ماکروکامل و میکروها
1375 2225669 1370893 813192 41578 0
1380 2919813 1761637 656242 213176 288758
1385 4574238 2511989 1244861 378162 439226
1389 2699920 1713796 878466 82258 25400
1390 1603623 1093827 315146 61900 132750
1391 1633822 1383979 194196 53947 (1) 1700
1392 1645379 1193247 443558 8574 0
1393 2193023 1402276 (1) 540089 250658 0
(1) - مقدار 24856 تن کود فسفاته برای انبارهای ذخیره سازی کود توزیع گردیده که در سر جمع منظور نشده است
مأخذ: مرکز آمار ایران - سالنامه آماری کشور 1393 - انتشار 1393
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!