پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: شرکت بازرگانی دولتی ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
27-12- تعداد و ظرفیت سیلوهاي دایر و انبار ذخیره گندم برحسب نوع 1380-1395 (هزار تن)
سال
سیلوی گندم
نوع انبار ذخیره گندم
سرپوشیده معمولی روباز
تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
1380 91 2709 36 490 16 1730
1385 94 2881 42 538 16 1900
1390 84 2985 67 1078 17 1980
1391 84 2985 67 1078 17 1980
1392 84 2985 67 1078 17 1980
1393 85 3025 68 1098 17 1980
1394 88 3115 69 1118 17 1980
1395 88 3115 69 1118 17 1980
مأخذ- شرکت بازرگانی دولتی ایران - جدول 27-12 - سالنامه آماری کشور 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!