پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: شركت بازرگاني دولتي ايران
تاریخ قرائت: 28.5.2021
تعداد و ظرفيت سيلوهاي داير و انبار ذخيره گندم بر حسب نوع 1375-1394     (هزار تن)
سال و استان
سيلوي گندم
نوع انبار ذخيره گندم
  سرپوشيده معمولي روباز
  تعداد ظرفيت تعداد ظرفيت تعداد ظرفيت
١٣٧٥.............. 62 1839 67 499 13 1200
١٣٨٠.............. 91 2709 36 490 16 1730
١٣٨٥.............. 94 2881 42 538 16 1900
١٣٩٠.............. 84 2985 67 1078 17 1980
١٣٩١.............. 84 2985 67 1078 17 1980
١٣٩٢.............. 84 2985 67 1078 17 1980
١٣٩٣.............. 85 3025 68 1098 17 1980
١٣٩٤.............. 88 3115 69 1118 17 1980
آذربايجان شرقي .............. 7 170 5 75 0 0
آذربايجان غربي .............. 4 84 7 55 1 100
اردبيل.............. 3 68 1 20 1 100
اصفهان.............. 3 143,5 0 0 1 180
البرز.............. 1 80 1 40 0 0
ايلام .............. 0 0 1 20 1 140
بوشهر.............. 1 8 1 20 0 0
تهران.............. 4 264 2 10 1 280
چهارمحال و بختياري .............. 1 27,5 0 0 0 0
خراسان جنوبي .............. 1 5 2 30 0 0
خراسان رضوي .............. 8 235,5 2 40 1 240
خراسان شمالي .............. 2 55 0 0 0 0
خوزستان.............. 6 244 5 90 1 150
زنجان.............. 1 8 1 15 1 100
سمنان.............. 1 27,5 1 20 1 80
سيستان و بلوچستان .............. 2 79 2 40 0 0
فارس.............. 4 151,5 7 180 2 210
قزوين.............. 1 80 2 25 0 0
قم.............. 2 107,5 1 20 0 0
كردستان.............. 3 78 5 60 0 0
كرمان.............. 5 215,5 0 0 1 40
كرمانشاه.............. 6 188 6 68 2 80
كهگيلويه و بويراحمد .............. 1 27,5 0 0 0 0
گلستان.............. 6 172 5 110 0 0
گيلان.............. 1 103 0 0 0 0
لرستان .............. 7 165 4 45 0 0
مازندران.............. 1 103 0 0 0 0
مركزي .............. 2 41 1 20 1 100
هرمزگان.............. 0 0 1 20 1 100
همدان.............. 3 166 6 95 0 0
يزد.............. 1 18 0 0 1 80
مأخذ - شركت بازرگاني دولتي ايران. - قرائت 28.5.2021
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!