پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر کشاورزی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395 + 1396
5-4- تعداد و مساحت بهره برداری‌های با زمین به تفکیک آبی و دیم 1393 (بهره برداری - هکتار)
موضوع
بهره‌برداری و مساحت
نوع محصول
سال
1393    
کل کشور
تعداد بهره برداری
جمع 3359409    
آبی 2668979    
دیمی 1291737    
مساحت
جمع 16476609    
آبی 7619219    
دیمی 8857390    
اراضی زراعی
تعداد بهره برداری
جمع 2470140    
آبی 1687204    
دیمی 1173376    
مساحت
جمع 14687053    
آبی 5996635    
دیمی 8690419    
باغ و قلمستان
تعداد بهره برداری
جمع 1704193    
آبی 1550539    
دیمی 177084    
مساحت
جمع 1789555    
آبی 1622584    
دیمی 166971    
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی جدول 4-5- سالنامه آماری کشور 1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!