پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر کشاورزی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 + 1396
علامت «...»: آماری در دست نیست
5-5- تعداد بهره برداري و سطح كاشت محصولات زراعي در فضاي باز برحسب نوع محصول، كشت: 1393-1396 (هکتار)
محصول
زمینه
نوع محصول
سال
1393    
گندم
تعداد بهره برداری
جمع 1330467    
آبی 742205    
دیم 787069    
سطح کشت
جمع 6475643    
آبی 2068972    
دیم 4406672    
جو
تعداد بهره برداری
جمع 716236    
آبی 329600    
دیم 413597    
سطح کشت
جمع 2070292    
آبی 655179    
دیم 1415113    
برنج
تعداد بهره برداری
جمع 420441    
آبی 420441    
دیم ...    
سطح کشت
جمع 383013    
آبی 383013    
دیم ...    
سایر محصولات زراعی
تعداد بهره برداری
جمع 1132285    
آبی 930850    
دیم 252858    
سطح کشت
جمع 2659975    
آبی 2107075    
دیم 552900    
مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - سالنامه آماری کشور 1393+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!