پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر کشاورزی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395 + 1396
5-6- تعداد بهره برداری، مساحت و نوع فعالیت گلخانه‌ای کل کشور 1393
موضوع تعداد
تعداد بهره برداری 13781
مساحت 6191
بهره برداری کاشت گل و گیاه زینتی 3926
  کاشت محصولات سالانه 9961
  کاشت محصولات دائمی 1262
مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - 6-5- سالنامه آماری کشور 1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!