پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر کشاورزی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395 + 1396
5-11- بهره برداری‌های دارای فعالیت باغداری و مقدار تولید محصولات باغی 1386 - 1396 (بهره برداری - تن)
سال تعداد بهره برداری‌های دارای فعالیت باغداری تولید محصولات باغی
1386 2560560 11215762
1389 237893 10959841
1394 1809781 12178844(1)
1396 1694334 11623634(2)
1- عدد مقدار تولید محصولات باغی در این سال مربوط به تولید سال 1393 میباشد.
2 - رقم قطعی تولید محصولات باغی در سال 1395 معادل 11095139 تن بوده است و با توجه به اجراي طرح در تابستان 1396 رقم تولید در سال 1396 براي محصولاتی از قبیل گیلاس، آلبالو، انواع آلو، گوجه و ... رقم قطعی تولید و براي محصولاتی از قبیل پرتقال، نارنگی و ... رقم پیشبینی تولید میباشد.
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - جدول 11 - 5 - سالنامه آماری کشور 1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!