پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر کشاورزی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395 + 1396
5-12- تعداد و مساحت بهره برداری‌های دارای باغ و قلمستان 1386 - 1396 (بهره برداری - هکتار)
سال
کل باغ قلمستان کاشت ساده (تک محصولی) کاشت مخلوط (چند محصولی)
تعداد بهره برداری(1) مساحت تعداد بهره برداری مساحت تعداد بهره برداری مساحت
1386 2063403 1772784 1423824 1292085 890266 480700
1389 2081848 1880005 1290850 1287247 981948 592758
1394 17077412 1814287 1136342 1263549 738454 550738
1396 1548727 1853323 1072958 1294118 740784 559205
1) باتوجه به اینكه یك بهره برداری می تواند همزمان شامل باغ و قلمستان ساده و مخلوط باشد تعداد كل بهره برداری ها لزوما با جمع بهره برداری های دارای باغ و قلمستان ساده و باغ و قلمستان مخلوط برابر نیست.
مأخذ:اقتباس از داده‌های مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - جدول 12 - 5 - سالنامه آماری کشور 1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!