پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1373
بهره‌برداری زراعی: تعداد مساحت و وضعیت حقوقی در 1371 (هزار بهره‌برداری - هزار هکتار)
  تعداد مساحت
وسعت اراضی زراعی کل اختصاصی شریکی شرکت یا مؤسسه عمومی کل اختصاصی شریکی شرکت یا مؤسسه عمومی
کل(1) 2620 2413 206 1 18217 15504 2400 313
فقط زراعت زیر درختی 27 26 1 0 0 0 0 0
کمتر از 1هکتار 494 468 26 0 221 208 13 0
کمتر از 2 هکتار و 1 هکتار و بیشتر 373 349 24 0 480 449 31 0
کمتر از ۵هکتار و 2 هکتار و بیشتر 674 627 47 0 2048 1900 147 0
کمتراز 10 هکتار و 5 هکتار و بیشتر 492 453 40 0 3310 3038 271 0
کمتر از 25 هکتار و 10 هکتار و بیشتر 454 410 44 0 6685 6026 659 1
کمتر از 50 هکتار و 25 هکتار و بیشتر 75 59 15 0 2457 1950 506 1
کمتر از 100 هکتار و 50 هکتار و بیشتر 23 16 7 0 1457 1025 424 9
100 هکتار و بیشتر 8 5 2 0 1559 909 350 301
1- مساحت زراعت زیر درختی ۱۷۵ هزار هکتار است که جزو وسعت زمین‌های زراعی برشمرده نشده است.
مأخذ: سالنامه آماری کشور 1373
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!