پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: مرکز آمار ایران
تاریخ قرائت: 1396
تعداد و مساحب بهره‌برداری‌های با زمین بر حسب وسعت اراضی کشاورزی. (بهره‌برداری - هکتار)
مساحت زمین تعداد بهره‌برداری درصد نسبت به کل مساحت زمین درصد نسبت به کل
کل 3359409   16476609  
جمع کم‌تر از 1 هکتار 1238159 36,86 403061 2,45
جمع 1 تا کم‌تر از 5 هکتار 1276221 37,99 2813403 17,07
جمع 5 تا کم‌تر از 20 هکتار 680699 20,26 5987737 36,34
جمع 20 تا کم‌تر از 50 هکتار 129265 3,85 3548277 21,54
جمع 50 هکتار و بیشتر 35065 1,04 3724131 22,6
مرکز آمار ایران - نتايج تفصيلي سرشماري عمومي كشاورزي كل كشور - 1393 - قرائت شده در 1396
چنان که ملاحظه می‌شود، بهره‌برداری‌های بسیار کوچک که 36,86 درصد کل بهره‌برداری‌ها را تشکیل می‌هند فقط 2,45 درصد مساحت زیر کشت غله کشور را در اختیار دارند. بهره‌برداری‌های کوچک که 37,99 درصد کل بهره‌برداری‌ها را تشکیل می‌هند، 17,07 درصد مساحت زیر کشت غله را در اختیار دارند. بهره‌برداری‌های میانه که 20,26 درصد کل بهره‌برداری‌ها را تشکیل می‌دهد، 36,34درصد کل مساحت را در اختیار دارد و بهره‌برداری‌های بزرگ که جمعاً 4,89 درصد از بهره‌برداری‌ها را تشکیل می‌دهد، 44,14 درصد کل مساحت قابل کشت کشور را در اختیار دارد.
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!