پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت نیرو
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
5-21 - وضعیت بهره‌برداری شبکه‌های مدرن آبیاری و زه کشی برحسب سازمان آب منطقه‌ا‌ی 1380-1396 (هکتار-میلیون مترمکعب)
5-21 - وضعیت بهره‌برداری شبکه‌های مدرن آبیاری و زه کشی برحسب سازمان آب منطقه‌ا‌ی 1380-1396 (هکتار-میلیون مترمکعب) سطح زیر کشت حجم آب ورودی به شبکه
(1)1380 778694 7464,0
1389-1390 702119 11864,3
  1390-1391 14412,0
1391-1392 1460052 13709,2
1392-1393 924612 12894,0
1393-1394 982267 12063,0
1394-1395 1004292 12365,8
1395-1396 927097 13734,7
1 (آمار مربوطه براساس سال شمسی تهیه و ارائه شده است، اما از آنجایی که امور بهرهبرداری شبکههای آبیاری با سال زراعی انطباق دارد، بنابراین سایر دورههای زمانی ارائه اطلاعات، به سال زراعی تغییر یافته است.
مأخذ - وزارت نیرو. شرکت مدیریت منابع آب ایران. دفتر بهرهبرداری از تأسیسات انتقال و توزیع آب - 5-21- سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!