پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: http://www.aftabir.com/statistics/agriculture/ptisan/1381_ptisan_.php
تاریخ قرائت: 16.2.2016
سطح زیر کشت کندم و مقدار تولید سالانه 2016
  سطح زیر کشت (هزار هکتار) تولید هزار تن عملکرد در هکتار (کیلوگرم)
  جمع آبی دیم جمع آبی دیم آبی دیم
کل کشور 6241 2294 3947 12450 8232 4318 3589 1069
http://www.aftabir.com/statistics/agriculture/ptisan/1381_ptisan_.php   -   قرائت در 16.2.2016
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!