پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
سطح زیر کشت و تولید گندم، جو و برنج 1356-1367 (هزارهکتار)1
  1356 1361 1367
نوع زیراعت سطح زیر کشت تولید سطح زیر کشت تولید سطح زیر کشت تولید
گندم 4944 4072 5058 4276 5338 5775
جو 1475 1179 1837 1498 2100 2590
برنج (شلتوک) 312 754 397 1085 436 1227
1- واحد سطح زیر کشت در سالنامه سال ۱۳۶۶ در جدول ۲ فصل زراعت و باغداری به طور اشتباه هکتار درج شده است
2- آمار مربوط به سال‌های 1356 و 1361 اراضی کشاورزی محدوده شهرها را دربر نمیگیرد.
مأخذ: مرکز آمار ایران - مندرج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!