پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: سرشماري عمومي كشاورزي و طرح آمارگیری زراعت 1397
منبع آمار: مرکز آمار ایران
سطح زیرکشت محصولات زراعی کشور بر حسب محصول 1367-1397 (هکتار)
سال آفتاب‌گردان برنج پنبه پیاز جو چغندر ذرت ذرت خوشه‏ای و علوفه‏ای زعفران سویا سیب ‏زمینی گندم گوجه ‏فرنگی لوبیا(دانه خشک) محصولات جالیزی نخود(دانه خشک) یونجه
1367 37340 432210 155460 27840 2207230 143560 48560 32390 7700 38000 83260 5388680 59380 58220 242940 240070 819420
1372 79090 458680 117070 20070 1717700 169160 53730 25140 15360 71360 113150 5369850 71690 _ 222660 _ 674800
1382 33103 465453 118853 34161 1817572 199298 178606 65444 42452 54319 116694 6941286 101654 88155 221186 458861 581529
1393 - 383013 - - 2070292 - - - - - - 6475643 - - - - -
1397 - 396877 52130 45840 1765538 134759 103627 152873 47382 - 122578 6526587 105943 72417 - 531431 502759
مأخذ: سرشماري عمومي كشاورزي و طرح آمارگیری زراعت 1397 مركز آمار ايران، دفتر آمارهاي كشاورزي
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!