پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: بخش کشاورزی ، جنگل‌داری و ماهیگیری
منبع آمار: کتاب سالانه آمار ایران 1380
سطح کشت محصولات یک ساله و چند ساله 1374-1380               (100 هکتار)
سال
کل
زمین زیر کشت محصولات سالانه زمین درختان میوه زمین درختان بی میوه
کل آبی دیمی کل نهال بارآور کل نهال باآور
1374-75 14393 12597 5857 6740 1679 268 1412 116 18 97
1375-76 14001 12002 5789 6212 1879 294 1585 121 19 101
1376-77 14302 12337 6022 6314 1848 315 1533 117 21 97
1377-78 12326 10324 5861 4463 1889 335 1554 113 20 93
1378-79 12358 10268 5541 4727 1977 365 1613 113 22 91
1379-80 13200 11020 5524 5496 2068 411 1657 113 24 88
کتاب سالانه آمار ایران 1380 - بخش کشاورزی ، جنگل‌داری و ماهیگیری
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!