پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: سازمان مرکزی تعاون روستایی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395 + 1396
11-18- مقدار برخی از محصولات مازاد خریداری شده از کشاورزان توسط شرکتهای تعاونی روستایی 1380-1395 (تن)
محصول 1380 1385 1390 1395 1396
گندم 4645301 3120200 486098 4733930 4007484
جو 31643 45849 192110 1696534 828068
برنج و شلتوک 92816 2058 12499 11497 17117
حبوبات 288 2942 3908 1697 4340
پنبه (وش) 28967 6279 11919 32298 20565
میوه، تره بار و صیفی 292809 3968 67069 90977 104914
مرکبات 12653 514 27200 80355 21159
خرما 19427 2034 4951 6492 9831
دانه‌های روغنی . 431748 121520 155642 125210
پیاز 271968 5995 159145 8808 10241
سیب زمینی 155040 134735 24887 37242 27176
مأخذ - اقتباس از داده‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی - مدیریت برنامه و بودجه - اداره آمار و خدمات کامپیوتری - جدول 18-11- سالنامه آماری کشور 1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!