پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: http://www.agrarheute.com/
تاریخ قرائت: 16.2.2016
بازار گندم در ایران 2016
میلیون تن / میلیون هکتار 2007 / 08 2008 / 09 2009 / 10 2010 / 2011 2011 / 2012
مساحت کشت 7,2 5,3 6,6 7 6,8
تولید 15,9 8 13,5 15,5 13,8
واردات 0,2 9,5 3,6 0 2
مصرف 15,5 15,8 16,1 15,7 15,5
خودکفائی (٪) 102,5 50,4 83,8 98,7 88,7
Quelle: USDA, März 2012
http://www.agrarheute.com/.    :/getreide-iran-sucht-weizen-weltmark:   -  قرائت شده: 16.2.2016
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!