پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: گزارش ایلنا - کد خبری: 95081107876
تاریخ ایجاد: 8.11.1395
بیانات مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام - در مورد وضعیت جُو - 1395
(تن) مقدار موضوع موضوع ۲ تومان
700.000 ذخیره موجود استراتژیک شرکت پشتیبانی امور دام  
400.000 ذخیره موجود استراتژیک بخش خصوصی  
  قیمت جو در بازار هر کیلو 750
1.142.000 از کشاورزان خریداری شده است هر کیلو 1.003
مأخذ: ایلنا - گزارش 11 آبان 1395 - کد خبری: 95081107876
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!