پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: http://shafaf.ir/fa/news/2094/واقعيت-وضعيت-گندم-در-ايران
مصرف سرانه، اراضی زیر کشت و واردات گندم
عنوان سال مقدار
مصرف سرانه گندم در ایران 1394 190 کیلو گرم در سال
اراضی مختص به کشت گندم 1394 ٪30 کل راراضی قابل کشت
واردات گندم به ایران 1377 6800000 تن
مصرف سالانه گندم در کشور 1394 11 میلیون تن
http://shafaf.ir/fa/news/2094/واقعيت-وضعيت-گندم-در-ايران
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!