پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: farsnews.com/
تاریخ قرائت: 26.2.2016
میزان تولید وواردات ذرت به ایران 2016
موضوع سالانه ارزش
واردات خوراک دام و طیور 8-9 میلیون تن حدود 4 میلیارد دلار
واردات ذرت 1392 3,5 میلیون تن 1,2 میلیارد دلار
واردات ذرت در 2009 4300000 تن  
تولید داخلی ذرت 1393 1730000 تن  
تولید داخلی ذرت 2007 2361000 تن  
نیاز داخلی به ذرت 1393 5850000 تن  
سطح زیر کشت ذرت در کشور حدود 240000 هکتار  
قرائت شده در 26 فوریه 2016 - منبع آمار:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1392110500133
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!