پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر آمارهاي كشاورزي، طرح آمارگيري از باغداري‏هاي كشور.
منبع آمار: مرکز آمار ایران
 مقدار تولید* کل محصولات باغی برحسب استان                                                     تن 
شرح 1386 1389 1394 1396 1398
آذربايجان شرقي 642877 514545 728276 868747 1134424
آذربايجان غربي 626860 758408 1225757 1254195 1235660
اردبيل 209010 21507 28676 220465 188930
اصفهان 543697 286221 426244 302448 336251
البرز - 363865 72493 237012 180497
ايلام 14900 21857 18442 18378 7403
بوشهر 98809 119750 151174 109384 117197
تهران 655927 266098 359865 361991 245098
چهارمحال وبختيارئ 60523 63756 79491 66696 87520
خراسان جنوبي 49967 40903 66607 51063 105541
خراسان رضوئ 922853 646380 690513 448088 398202
خراسان شمالي 162699 184750 195283 107909 89847
خوزستان 46792 99156 148764 254909 300703
زنجان 247116 170175 243820 340428 297463
سمنان 116447 186942 105434 104556 114742
سيستان وبلوچستان 249409 295914 278143 424611 382171
فارس 1424810 1532438 1431950 1011728 1135893
قزوين 262251 799186 871565 380101 382034
قم 95463 26556 65954 17697 12059
كردستان 126828 130477 132824 91735 87733
كرمان 1882134 840460 1238181 1536144 1998159
کرمانشاه 99903 158465 81954 79093 73647
کهگیلویه و بویراحمد 67217 53372 96166 101473 69387
گلستان 45135 183227 164965 112029 129331
گيلان 332075 516481 456248 312250 289759
لرستان 33332 231967 209305 128533 89776
مازندران 767237 1358655 1433287 1803298 2505866
مرکزي 582640 248349 460546 409898 362210
هرمزگان 235509 376827 237387 127463 197876
همدان 376356 195993 300654 183332 208793
يزد 236986 267157 178879 157980 137897
مأخذ: مركز آمار ايران، دفتر آمارهاي كشاورزي، طرح آمارگيري از باغداري‏هاي كشور.    
*مقدار تولید انواع تبرزیزی به دلیل این که واحد آن به تعداد اصله درخت قطع شده می باشد در تولید کل لحاظ نشده است.   
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!