پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1397

گزیده اطلاعات  کشاورزی و جنگلداری و شیلات 1396

مقدار کل صید آبزیان در آب های ساحلی شمال و جنوب کشور بیش از 724 هزار تن و تولید آبزی پروری حدود 477 هزار تن گزارش شده است که در مجموع کل تولید آبزیان در کشور حدود 1201 هزار تن می باشد.

از مقدار کل صید آبزیان بیش از 33 هزار تن به آب های شمال و بیش از 691 هزار تن به آب های جنوب تعلق داشته است.

در سرشماری عمومی کشاورزی 1393، تعداد 4042811 بهره بردار در سطح کشور شناسائی و فهرست شده است که برای 10344 بهره بردار به دلایل مختلف امکان تکمیل پرسشنامه فراهم نشده است سهم این بخش از بهره برداران در نقاط روستائی 21 درصد و در نقاط شهری 56 درصد بوده است. آمارهای این نشریه، اطلاعات بهره برداران بدون پرسشنامه را دربر نمی‌گیرد.

بر اساس نتایج این سرشماری، اراضی کشاورزی کشور حدود 16477 هزار هکتار است. این اراضی توسط بیش از 3359 هزار بهره برداری کشاورزی با زمین، مورد استفاده در فعالیت‌های زراعت و باغداری است و سهم هر بهره برداری به طور متوسط 9/4 هکتار میشود.

از کل اراضی کشاورزی کشور 46,2 درصد، اراضی کشاورزی آبی با میانگین 2,9 هکتار برای هر بهره برداری دارای اراضی آبی و بقیه اراضی کشاورزی دیم با میانگین 6,9 هکتار برای هر بهره برداری دارای اراضی دیم است.

تعداد 13781 بهرهبرداری کشاورزی با گلخانه‌هایی به مساحت 6191 هکتار به فعالیت کشت محصولات گلخانه‌ای نظیر گل و گیاهان زینتی و انواع محصولات سالانه و دائمی مشغول بودهاند. بر اساس نتایج این سرشماری حدود 1221 هزار بهرهبرداری به پرورش طیور به روش سنتی، 52192 بهرهبرداری به پرورش زنبور عسل و 8644 بهره برداری به پرورش کرم ابریشم مشغول بودهاند. در سال 1396 حدود 620 هزار از بهره‌ برداری‌های کشاورزی کشور دارای فعالیت پرورش گاو و گوساله هستند. تعداد گاو و گوساله در این بهره برداریها حدود 4879 هزار رأس است که 73 درصد از آنها ماده هستند.

سالنامه آماری کشور 1397

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!