پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: کشاورزی، جنگلداری و شیلات
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395

گزیده اطلاعات کشاورزی، جنگلداری و شیلات در سالنامه آماری کشور 1395

در سال 1395، مقدار کل صید آبزیان در آب‌های ساحلی شمال و جنوب کشور بیش از 634 هزار تن و تولید آبزی پروری حدود 460 هزار تن گزارش شده است که در مجموع کل تولید آبزیان در کشور حدود 1094 هزار تن می باشد. 

از مقدار کل صید آبزیان بیش از 33 هزار تن به آب های شمال و حدود 601 هزار تن به آب های جنوب تعلق داشته است. 

در سال 1394، ارزش افزوده این بخش شامل فعالیت‌های »کشاورزی، شکار و جنگلداری« و »ماهیگیری« به قیمت‌های جاری، 1178640 میلیارد ریال و به قیمت‌های ثابت سال 1390 معادل، 428002 میلیارد ریال بوده است. 

در سرشماری عمومی کشاورزی 1393، تعداد 4042811 بهره بردار در سطح کشور شناسایی و فهرست شده است که برای 10344 بهرهبردار به دلایل مختلف، امکان تکمیل پرسشنامه فراهم نشده است سهم این بخش از بهره برداران در نقاط روستایی 0/21 درصد و در نقاط شهری 0/56 درصد بوده است. آمارهای این نشریه، اطلاعات بهره برداران بدون پرسشنامه را در بر نمیگیرد. 

بر اساس نتایج این سرشماری، اراضی کشاورزی کشور حدود 16477 هزار هکتار است. این اراضی توسط بیش از 3359 هزار بهره برداری کشاورزی با زمین، مورد استفاده در فعالیتهای زراعت و باغداری است و  سهم هر بهرهبرداری به طور متوسط 4/9 هکتار میشود. 

از کل اراضی کشاورزی کشور 46/2 درصد، اراضی کشاورزی آبی با میانگین 2/9 هکتار برای هر بهره برداری دارای اراضی آبی و بقیه اراضی کشاورزی دیم با میانگین 6/9 هکتار برای هر بهره برداری دارای اراضی دیم است. 

حدود 696 هزار از بهره برداریهای کشاورزی کشور دارای فعالیت پرورش گاو و گوساله هستند. تعداد گاو و گوساله در این بهره برداریها حدود 4232 هزار رأس است که 75 درصد از آنها ماده هستند. 

تعداد 13781 بهره برداری کشاورزی با گلخانه‌هایی به مساحت 6191 هکتار به فعالیت کشت محصولات گلخانه‌ای نظیر گل و گیاهان زینتی و انواع محصولات سالانه و دائمی مشغول بوده‌اند. 

بر اساس نتایج این سرشماری حدود 1221 هزار بهره برداری به پرورش طیور به روش سنتی، 52192 بهره برداری به پرورش زنبور عسل و 8644 بهره برداری به پرورش کرم ابریشم مشغول بودهاند. 

مأخذ:  کشاورزی، جنگلداری و شیلات در سالنامه آماری کشور 1395

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!