پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت نفت
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
7-17- مقدار کل(1) تولیدات شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر حسب گروه محصولات 1375-1395(1) (هزار تن)
گروه محصول 1375 1380 1385 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395
جمع 10007 12543 (2)1800 40175 42736 41063 40574 44511 46408 50624
پلیمر 594 780 1396 3895 4182 4637 4923 5325 5708 6133
شیمیائی 2262 3070 5178 12695 13779 12932 13097 14782 15458 21266
آروماتیک 407 1032 1241 3295 3283 3223 3390 3086 2825 3343
سوخت 2293 2911 5787 12495 12837 11734 11471 12622 13680 (3)14569
کود و سموم و مواد وابسته 4451 4750 4398 7795 8655 8436 7693 8696 8737 5312
1) مصرف داخلی مجتمع‌ها را نیز شامل میشود.
2) شامل مجتمع‌های موجود و سرجمع واگذار شده اراک، اصفهان و خارک است
3) شامل خوراك و سوخت می باشد.
مأخذ: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری - جدول 17-7 - تا سال 1393 از سالنامه آماری کشور 1393 / آمارهای از 1394 به بعد از سالنامه آماری کشور 1395
           
           
7-12- مقدار کل(1) تولیدات شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر حسب گروه محصولات 1375-1395(1) (هزار تن)
گروه محصول 1396                  
جمع 53624                  
پلیمر 6890                  
شیمیائی 22683                  
آروماتیک 32920                  
سوخت 14903                  
کود و سموم و مواد وابسته 5856                  
1) مصرف داخلی مجتمع‌ها را نیز شامل میشود.
مأخذ: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری - جدول 12-7 - سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!