پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت نفت
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
7-19- مقدار و ارزش صادرات شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر حسب گروه محصولات 1375-1393 (هزار تن - میلیون دلار)
گروه محصول
1375 1380 1385 1389
مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش
جمع 2656,0 507,0 4011,0 795,0 (1)6044,0 (1)3299,0 17860,7 11558,6
پلیمر 128,0 70,0 142,0 73,0 360,0 429,0 1963,2 2344,1
شیمیلئی 322,0 93,0 651,0 118,0 1687,0 774,0 5176,5 2554,8
آروماتیک 8175,0 48,0 385,0 117,0 440,0 454,0 292,0 271,3
سوخت 1255,0 235,0 2010,0 442,0 3010,0 1545,0 7499,0 5499,5
کود و سموم و مواد وابسته 766,0 61,0 823,0 45,0 547,0 97,0 2930,0 888,9
                 
7-19- مقدار و ارزش صادرات شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر حسب گروه محصولات (هزار تن - میلیون دلار)
گروه محصول
1390 1391 1392 1393
مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش
جمع 18193,0 14662,4 15757,0 12061,3 12827,0 9869,1 15886,0 10273,0
پلیمر 1638,0 2546,9 1937,0 2498,9 2488,0 3509,1 2511,1 3293,4
شیمیلئی 5567,0 3508,3 4357,0 2138,4 3727,3 2046,0 5008,6 1991,7
آروماتیک 536,0 773,4 270,0 389,1 247,0 341,0 952,1 1111,5
سوخت 6452,0 6241,7 5432,0 5183,9 3180,0 2942,0 3785,1 2646,3
کود و سموم و مواد وابسته 4000,0 1592,1 3761,0 1851,0 3185,0 1031,0 3628,9 1230,1
                 
7-14- مقدار و ارزش صادرات شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر حسب گروه محصولات (هزار تن - میلیون دلار)
گروه محصول
1394 1395 1396 1397
مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش
جمع 18660 9400 20851 9803 23530 12100    
پلیمر 2594 3340 3125 3413 3910 4250    
شیمیلئی 5724 2050 6864 2357 6780 2790    
آروماتیک 1164 910 884 742 1440 1030    
سوخت 5324 2020 (2)6746 (2)2642 6850 3240    
کود و سموم و مواد وابسته 3854 1080 3231 650 3550 790    
1) شامل مجتمع‌های موجود و سر جمع واگذار شده اراک، اصفهان و خارک می‌باشد. nv سالنامه آماری کشور 1395
مأخذ: وزارت نفت - معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری -14-7- سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!