پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: http://www.arpc.ir/
تاریخ قرائت: قرائت شده در 26.فوریه 2014
محصولات پتروشیمی شازند
نام محصولات ظرفیت تولید (تن) ظرفیت قابل فروش (تن)
دو اتیل هگزانول 45000 45000
بوتانول ها ( نرمال بوتانول و ایزوبوتانول ) 10700 10700
اسید استیک 30000 8000
وینیل استات 30000 30000
اکسید اتیلن 105000 15000
اتیلن گلیکول ها ( منو اتیلن گلیکول، دی اتیلن گلیکول وتری اتیلن گلیکول ) 105000 105000
اتانول آمین ها ( منو اتانول آمین، دی اتانول آمین و تری اتانول آمین ) 30000 30000
اتوکسیلات ها ( نو نیل فنل اتوکسیله، فتی الکل اتوکسیله، پلی اتیلن گلیکول و ...) 30000 30000
مخلوط هیدروکربن های هیدروژنه شده 169000 169000
بوتادین یک و سه - 1830
بوتن یک - 1800
رافینیت - -
پارافین کلره - 2000
اتیلن 306400  
پروپیلن 124000  
پلی اتیلن سنگین 85000 85000
پلی اتیلن سبک خطی 85000 85000
پلی پروپیلن 75000 75000
پلی بوتادین رابر 30000 30000
http://www.arpc.ir/Default.aspx?tabid=302 قرائت شده در 26.فوریه 2014
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!